បរិច្ចាគ

អំពីអង្គការ FOUR PAWS 

បេសកកម្មរបស់យើង គឺពិភពលោកមួយដែលមនុស្សចេះគោរពឱ្យតម្លៃសត្វដោយការអធ្យាស្រ័យ និងយោគយល់!

សកម្មឡើង

ក្លាយជាចំណែកមួយនៃចលនារបស់យើងដើម្បីបញ្ឈប់ទុក្ខវេទនារបស់សត្វ

សមាជិកបុគ្គលិក FOUR PAWS ជាមួយសត្វឆ្កែ

បរិច្ចាគ

រួមចំណែកដើម្បីបង្កើតពិភពមួយកាន់តែប្រសើរសម្រាប់សត្វ!

ផ្ដល់ជូនឥឡូវនេះ
សមាជិកបុគ្គលិក FOUR PAWS ជាមួយសត្វឆ្កែ

ញត

Tយើងរួមគ្នាប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរដ៏ឃោរឃៅ!

ចុះហត្ថលេខា
សមាជិកបុគ្គលិក FOUR PAWS ជាមួយសត្វឆ្កែ

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន

ទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗអំពីការងាររបស់យើងដើម្បីបញ្ឈប់ការជួញដូរសាច់ឆ្កែ និងឆ្មាដ៏ឃោរឃៅ!

Subscribe ឥឡូវនេះ
ឆ្កែក្នុងទ្រុង

ស្វែងយល់បន្ថែមពីអង្គការ FOUR PAWS កម្ពុជា


នៅលើវិបសាយរបស់យើង

ទីនេះ

Search