បរិច្ចាគ
រូបថតខ្លាឃ្មុំសម្បុរត្នោត

ទិន្នន័យសម្ងាត់

ជំនាន់៖ 12/07/2022 

សេចក្ដីប្រកាសស្ដីពីទិន្នន័យសម្ងាត់

កម្មវត្ថុ និងការទទួលខុសត្រូវ

 1. សេចក្តីប្រកាសស្ដីពីទិន្នន័យសម្ងាត់នេះ ផ្តល់ជូនអ្នកនូវព័ត៌មានអំពីចរិតលក្ខណៈ វិសាលភាព និងគោលបំណងនៃការដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនទាក់ទងនឹងសេវាកម្មអនឡាញរបស់យើង និងវេបសាយនានាដែលទាក់ទងនឹងលក្ខណៈពិសេស និងខ្លឹមសារនានា (តទៅហៅថា “សេវាកម្មអនឡាញ” ឬ “វេបសាយ”) ។
 2. សេវាកម្មអនឡាញ ត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយ VIER PFOTEN International, Linke Wienzeile 236, A-1150 ទីក្រុងវីយែន ប្រទេសអូទ្រីស (តទៅហៅថា “អ្នកផ្តល់សេវាកម្ម” “យើងខ្ញុំ” ឬ “យើង”) ដែលទទួលខុសត្រូវដោយច្បាប់ក្រោមគោលការណ៍ច្បាប់ការពារទិន្នន័យ។
 3. សេវាកម្មអនឡាញរបស់យើង ត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយ Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, អាល្លឺម៉ង់ ហើយត្រូវបានរក្សាទុកដោយ web&co, Marxergasse 5/24, A-1030 ទីក្រុងវីយែន ប្រទេសអូទ្រីស។
 4. អ្នកអាចទាក់ទងមកកាន់មន្រ្តីការពារទិន្នន័យរបស់យើងតាមអាសយដ្ឋានអ៊ីមែល៖ office@four-paws.org។
 5. ពាក្យ“ អ្នកប្រើប្រាស់” រួមបញ្ចូលអតិថិជន និងអ្នកទស្សនាទាំងអស់លើសេវាកម្មអនឡាញរបស់យើង។

 

មូលដ្ឋានច្បាប់

យើងប្រមូល និងដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋានច្បាប់ដូចខាងក្រោម៖

 1. ការព្រមព្រៀងស្របតាមមាត្រា៦ កថាខណ្ឌទី១ (ក) បទប្បញ្ញត្តិស្តីពីការការពារទិន្នន័យទូទៅ (GDPR) ។ ការព្រមព្រៀង​ ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការប្រកាសដោយស្ម័គ្រចិត្ត ជូនដំណឹង និងដោយអចេតនាទាក់ទងនឹងករណីជាក់លាក់ដែលបានផ្តល់ជាទម្រង់នៃសេចក្តីប្រកាស ឬសកម្មភាពដែលគ្មានការបញ្ជាក់ណាមួយដែលបុគ្គលពាក់ព័ន្ធបង្ហាញពីការព្រមព្រៀងចំពោះការដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន ។
 2. ភាពចាំបាច់សម្រាប់ការអនុវត្តកិច្ចសន្យា ឬជំហានបណ្ដោះអាសន្ននានាយោងតាមមាត្រា៦ កថាខណ្ឌទី១ (ខ) GDPR មានន័យថានៅពេលទិន្នន័យត្រូវបានស្នើសុំដើម្បីឱ្យយើងបំពេញកាតព្វកិច្ចតាមកិច្ចសន្យារបស់ខ្លួនចំពោះអ្នក​ ឬដើម្បីរៀបចំការសន្និដ្ឋាននៃកិច្ចសន្យាជាមួយអ្នក។
 3. ការដំណើរការដើម្បីអនុវត្តតាមកាតព្វកិច្ចច្បាប់ យោងតាមមាត្រា៦ កថាខណ្ឌទី១ (គ) GDPR ឧទា. នៅពេលដំណើរការទិន្នន័យត្រូវបានទាមទារដោយច្បាប់ ឬបទប្បញ្ញត្តិផ្សេងទៀត។
 4. ការដំណើរការដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ យោងតាមមាត្រា៦ កថាខណ្ឌទី១ (ច) GDPR មានន័យថានៅពេលដំណើរការចាំបាច់ដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់យើង ឬផលប្រយោជន៍របស់ភាគីទីបី ដូច្នេះផលប្រយោជន៍បែបនេះមិនត្រូវបានបដិសេធដោយសិទ្ធិមូលដ្ឋាន និងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានក្នុងការការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកឡើយ។

 

សិទ្ធិនៃកម្មវត្ថុទិន្នន័យ 

យើងធានានូវសិទ្ធិនានានៅពេលដំណើរការទិន្នន័យរបស់អ្នកដូចខាងក្រោម៖

 1. សិទ្ធិដាក់ពាក្យបណ្តឹងជាមួយអាជ្ញាធរត្រួតពិនិត្យ យោងតាមមាត្រា១៣ កថាខណ្ឌទី២ (ឃ) GDPR និងមាត្រា១៤ កថាខណ្ឌទី២ (ង) GDPR។
 2. សិទ្ធិចូលទៅប្រើប្រាស់ យោងតាមមាត្រា១៥ GDPR។
 3. សិទ្ធិក្នុងការកែតម្រូវ យោងតាមមាត្រា១៦ GDPR។
 4. សិទ្ធិក្នុងការលុប (“សិទ្ធិត្រូវបំបាត់ចោល”) យោងតាមមាត្រា១៧ GDPR។
 5. សិទ្ធិក្នុងការដាក់កំហិតលើដំណើរការ យោងតាមមាត្រា១៨ GDPR។
 6. សិទ្ធិទទួលបានទិន្នន័យ យោងតាមមាត្រា ២០ GDPR ។
 7. សិទ្ធិក្នុងការជំទាស់ យោងតាមមាត្រា២១ GDPR ។

សម្គាល់៖ អ្នកប្រើប្រាស់ អាចជំទាស់នឹងដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន ដោយយោងតាមបទប្បញ្ញត្តិច្បាប់នៅពេលណាមួយ និងផលប៉ះពាល់នាពេលអនាគត។ ជាពិសេសការជំទាស់អាចនាំទៅប្រឆាំងនឹងដំណើរការក្នុងគោលបំណងនៃការធ្វើទីផ្សារដោយផ្ទាល់។

ទោះបីជាមានដំណោះស្រាយផ្នែករដ្ឋបាល ឬតុលាការផ្សេងទៀតក៏ដោយ អ្នកមានសិទ្ធិប្តឹងទៅអាជ្ញាធរត្រួតពិនិត្យជាពិសេសនៅក្នុងរដ្ឋសមាជិកនៃកន្លែងអ្នកស្នាក់នៅ កន្លែងធ្វើការ ឬការរំលោភបំពានដែលបានចោទប្រកាន់ ប្រសិនបើអ្នកច្បាស់ថាដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកបំពាននឹង GDPR។

 

ការលុបចោលទិន្នន័យ និងការសម្រេចកាតព្វកិច្ចនានា 

ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានលុបចោល ឬបិទភ្លាមៗនៅពេលដែលគោលបំណងនៃការផ្ទុករបស់វាលែងត្រូវការតទៅទៀត។ ការផ្ទុកទិន្នន័យលើសពីនេះ អាចនឹងកើតឡើងប្រសិនបើមានការតម្រូវដោយអ្នកច្បាប់ជាតិ ឬអឺរ៉ុប នៅក្នុងបទប្បញ្ញត្តិច្បាប់សហភាពអឺរ៉ុប ឬបទប្បញ្ញត្តិផ្សេងទៀតដែលយើងស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់នោះ។ ការបិទ ឬលុបចោលទិន្នន័យក៏នឹងកើតឡើងផងដែរចំពោះការផុតកំណត់រយៈពេលនៃការទប់ស្កាត់ជាកាតព្វកិច្ចដែលកំណត់ដោយស្តង់ដារដែលបានលើកឡើង លើកលែងតែការរក្សាទុកទិន្នន័យជាបន្ត គឺត្រូវបានទាមទារជាចាំបាច់សម្រាប់ការបញ្ចប់កិច្ចសន្យា ឬការបំពេញកាតព្វកិច្ចតាមកិច្ចសន្យា។ 

 

សុវត្ថិភាពនៃការដំណើរការទិន្នន័យ 

 1. យើងបានអនុវត្តវិធានការសុវត្ថិភាពបច្ចេកទេស និងអង្គភាព (TOMs) ស្របតាមស្តង់ដារបច្ចេកទេសថ្មីបំផុត។ ដូច្នេះទិន្នន័យដែលយើងដំណើរការ ត្រូវបានការពារប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពដោយចេតនា ឬដោយចៃដន្យ ការបាត់បង់ ការបំផ្លាញ និងការចូលដោយគ្មានការអនុញ្ញាត។
 2. វិធានការសុវត្ថិភាពទាំងនេះរួមមានជាពិសេសការផ្ទេរទិន្នន័យដែលបានបម្លែងរវាងកម្មវិធីស្វែងរករបស់អ្នក និងសេវូបករណ៍​ (server) របស់យើង។

 

ការផ្ទេរទិន្នន័យទៅកាន់ភាគីទីបី ភ្នាក់ងារបន្ត និងអ្នកផ្ដល់សេវាភាគីទីបី 

 1. ការផ្ទេរទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនទៅឱ្យភាគីទីបី នឹងកើតមានឡើងតែក្នុងក្របខណ្ឌនៃតម្រូវការផ្នែកច្បាប់ប៉ុណ្ណោះ។ យើងគ្រាន់តែបង្ហាញទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ទៅឱ្យភាគីទីបីប្រសិនបើនេះជាការទាមទារ ឧទា. សម្រាប់វិក្កយបត្រ ឬគោលបំណងផ្សេងទៀត ឬប្រសិនបើលិខិតរក្សាការសម្ងាត់គឺចាំបាច់ដើម្បីធានានូវការបំពេញកាតព្វកិច្ចតាមកិច្ចសន្យាចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់។
 2. ប្រសិនបើយើងចូលរួមជាមួយភ្នាក់ងារបន្តសម្រាប់សេវាកម្មតាមអនឡាញរបស់យើង យើងខ្ញុំនឹងមានការរៀបចំកិច្ចសន្យាសមស្របជាមួយក្រុមហ៊ុនទាំងនេះ និងចាត់វិធានការបច្ចេកទេស ព្រមទាំងការរៀបចំឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់។
 3. ប្រសិនបើយើងប្រើមាតិកា ឧបករណ៍ ឬធនធានផ្សេងទៀតពីក្រុមហ៊ុនដទៃទៀត (តទៅហៅថា “អ្នកផ្ដល់សេវាភាគីទីបី”) ដែលការិយាល័យចុះបញ្ជីមានទីតាំងនៅប្រទេសទីបី គឺត្រូវសន្មតថាការផ្ទេរទិន្នន័យទៅប្រទេសដើមនៃអ្នកផ្តល់សេវាភាគីទីបី នឹងកើតឡើង។ យើងនឹងទទួលតែភារៈផ្ទេរទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសទីបីប៉ុណ្ណោះ ប្រសិនបើកម្រិតនៃការការពារទិន្នន័យគ្រប់គ្រាន់ មានការយល់ព្រមពីអ្នក ឬទម្រង់នៃការអនុញ្ញាតស្របច្បាប់ផ្សេងទៀតដែលមាន។

 

ការដំណើរការទិន្នន័យច្បាស់លាស់ 

ការបរិច្ចាគផ្សេងៗ 

 1. ប្រសិនអ្នកបរិច្ចាគដល់យើងតាមអនឡាញ យើងនឹងប្រមូលទិន្នន័យអំពីការបរិច្ចាគ (ឧទា. ចំនួនទឹកប្រាក់ ចន្លោះពេលបរិច្ចាគ និងមធ្យោបាយនៃការបង់ប្រាក់) ក៏ដូចជាទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន និងទិន្នន័យទំនាក់ទំនង (ឧទា. ឈ្មោះ អាសយដ្ឋានអ៊ីមែល និងលេខទូរស័ព្ទ)។
 2. ក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការបរិច្ចាគ ទិន្នន័យទាំងអស់នឹងត្រូវបានផ្ញើដោយប្រើការបម្លែងទិន្នន័យ SSL ដូច្នេះវាមិនអាចត្រូវបានរារាំងដោយភាគីដែលគ្មានការអនុញ្ញាតទេ។
 3. ទិន្នន័យរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានចាត់ទុកជាការសម្ងាត់បំផុត ហើយនឹងមិនត្រូវបានបញ្ជូនទៅឱ្យភាគីទីបីឡើយ។
 4. ការបរិច្ចាគអាចត្រូវបានដកហូតវិញដោយសេរីគ្រប់ពេលតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទទាន់ហេតុការណ៍ឥតគិតថ្លៃ៖ +31206252526 ឬតាមរយៈការសរសេរជាអ៊ីមែលតាមរយៈ៖ office@four-paws.org។

 

ការឧបត្ថម្ភ 

 1. ប្រសិនបើអ្នកក្លាយជាអ្នកឧបត្ថម្ភតាមអនឡាញម្នាក់ យើងនឹងប្រមូលទិន្នន័យការឧបត្ថម្ភរបស់អ្នក (ឧទា. ចំនួនទឹកប្រាក់ ការទូទាត់ និងវិធីនៃការទូទាត់) ក៏ដូចជាទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន និងទិន្នន័យទំនាក់ទំនង (ឧទា. ឈ្មោះអ៊ីមែល និងលេខទូរស័ព្ទ) ។
 2. ក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការបរិច្ចាគ ទិន្នន័យទាំងអស់នឹងត្រូវបញ្ជូនដោយប្រើការបម្លែងទិន្នន័យ SSL ដូច្នេះវាមិនអាចត្រូវបានរារាំងដោយភាគីដែលគ្មានការអនុញ្ញាតទេ។
 3. ទិន្នន័យរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានចាត់ទុកជាការសម្ងាត់បំផុត ហើយនឹងមិនត្រូវបានបញ្ជូនទៅឱ្យភាគីទីបីឡើយ។
 4. ការឧបត្ថម្ភអាចត្រូវបានដកហូតវិញដោយសេរីនៅពេលណាមួយតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទទាន់ហេតុការណ៍ឥតគិតថ្លៃ៖ +31206252526 ឬការសរសេរជាលាយលក្ខណ៍អក្សរតាមអ៊ីមែលទៅកាន់៖ office@four-paws.org។

 

ការប្រមូលទិន្នន័យចូលទៅប្រើប្រាស់

នៅពេលប្រើប្រាស់សេវាកម្មអនឡាញរបស់យើង ព័ត៌មានអាចនឹងត្រូវបានផ្ទេរដោយស្វ័យប្រវត្តិពីកម្មវិធីស្វែងរករបស់អ្នកមកកាន់យើងខ្ញុំ។ ព័ត៌មានទាំងនេះរួមមានឈ្មោះវេបសាយ ឯកសារ កាលបរិច្ឆេទ និងពេលវេលាដែលបានចូលមើល ចំនួនទិន្នន័យដែលបានផ្ទេរ ការជូនដំណឹងអំពីការចូលទៅដោយជោគជ័យ ព័ត៌មានអំពីប្រភេទ និងកំណែកម្មវិធីស្វែងរករបស់អ្នក ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ URLយោង (ទំព័រដែលបានចូលមើលពីមុន) អាសយដ្ឋាន IP និងអ្នកផ្តល់ការស្នើសុំ។ 

 1. ព័ត៌មាននេះត្រូវបានដំណើរការក្នុងគោលបំណងដើម្បីផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់យើងដោយអនុលោមតាមមាត្រា៦ កថាខណ្ឌទី១ (ច) GDPR (ឧទា. ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពសេវាកម្មតាមអនឡាញ) ក៏ដូចជាដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពនៃដំណើរការស្របតាមមាត្រា៥ កថាខណ្ឌទី១ (ច) GDPR (ឧទា. ដើម្បីវាយបក និងកំណត់អត្តសញ្ញាណការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធើណិត) ។
 2. ព័ត៌មាននេះ នឹងត្រូវលុបចោលដោយស្វ័យប្រវត្តិក្នុងរយៈពេល៣០ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការតភ្ជាប់ លើកលែងតែរយៈពេលនៃការរក្សាទុកផ្សេងទៀតតាមការទាមទារ ។
 3. ការប្រមូល និងរក្សាទុកទិន្នន័យនៅក្នុងឯកសារកំណត់ហេតុ គឺចាំបាច់សម្រាប់ការផ្តល់សេវាតាមអនឡាញ។ ក្នុងនាមជាអ្នកប្រើប្រាស់ អ្នកមិនមានសិទ្ធិលុបបំបាត់ ការជំទាស់ និងជម្រើសកែប្រែបានទេ។

 

ទម្រង់ទំនាក់ទំនង និងទំនាក់ទំនងតាមរយៈអ៊ីមែល

 1. នៅពេលមានការទាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំ (តាមរយៈទម្រង់អនឡាញ ឬអ៊ីមែល) ទិន្នន័យដែលអ្នកផ្តល់ នឹងត្រូវបានដំណើរការដាច់ដោយឡែកសម្រាប់ដំណើរការនិងដោះស្រាយរាល់ចម្ងល់ផ្សេងៗ។
 2. ការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យណាផ្សេងទៀតរបស់អ្នក នឹងត្រូវធ្វើឡើងលុះត្រាណាមានការយល់ព្រមពីអ្នក។
 3. ទិន្នន័យរបស់អ្នក នឹងត្រូវបានរក្សាទុកនៅក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងអតិថិជន (“ប្រព័ន្ធ CRM”) ឬនៅក្នុងកម្មវិធីកុំព្យូទ័រ ឬមូលដ្ឋានទិន្នន័យដែលអាចប្រៀបធៀបបាន។ រយៈពេលរក្សាទុកដោយស្របច្បាប់សម្រាប់ការឆ្លើយឆ្លងធុរកិច្ច ត្រូវបានអនុវត្ត។
 4. Google reCAPTCHA យើងប្រើសេវាកម្ម reCAPTCHA របស់ Google ដែលការពារវេបសាយរបស់យើងពីសារឥតបានការ និងភាពមិនសមរម្យណាមួយ។ សេវាកម្មនេះទប់ស្កាត់កម្មវិធីស្វ័យប្រវត្តិកម្ម (ដែលហៅថា បូត៍) ពីប្រតិបត្តិការសកម្មភាពរំលោភបំពាននៅលើវេបសាយរបស់យើង មានន័យថាវាត្រូវបានត្រួតពិនិត្យថាតើធាតុដែលបានធ្វើឡើងពិតជាមកពីមនុស្ស ឬយ៉ាងណា។ Google ប្រមូលទិន្នន័យដូចខាងក្រោម៖
 • អាសយដ្ឋានយោងនៃទំព័រដែល captcha ត្រូវបានប្រើ
 • អាសយដ្ឋាន IP របស់អ្នកប្រើប្រាស់
 • គណនី Google ប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់បានចុះឈ្មោះជាមួយ Google ហើយគណនីនេះត្រូវបានទទួលស្គាល់ និងចាត់តាំង
 • ឥរិយាបថធាតុចូលនៃអ្នកប្រើប្រាស់ (ឧទា. បញ្ចូលល្បឿនទៅក្នុងទម្រង់វិស័យ, លំដាប់នៃការជ្រើសរើសបញ្ចូលវិស័យដោយអ្នកប្រើប្រាស់) ត្រូវបានប្រើ ដើម្បីធ្វើឱ្យការទទួលស្គាល់លំនាំលើ Google កាន់ប្រសើរឡើង
 • កម្មវិធីស្វែងរក ទំហំ និងដំណោះស្រាយរបស់កម្មវិធីស្វែងរក ការបើកកម្មវិធីស្វែងរក កាលបរិច្ឆេទ ការកំណត់ភាសា
 • បទបង្ហាញអំពីការណែនាំនានា (CSS) និងប្រព័ន្ធអក្សរផ្សេងៗ (Javascript) នៃវេបសាយ
 • ការប្រើឧបករណ៍កណ្តុរ (Mouse) និងការចុចប៉ះនៅក្នុងទំព័រ

Google ក៏អាន cookies ពីសេវាកម្ម Google ផ្សេងទៀតដូចជា​ Gmail និង Search និងការវិភាគ។ ទិន្នន័យទាំងអស់ត្រូវបានបម្លែងហើយផ្ញើទៅកាន់ Google ។ ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលបានបញ្ចូលវិស័យនៃទម្រង់នីមួយៗ មិនមានការអាន ឬសរក្សាទុកឡើយ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីគោលការណ៍ឯកជនរបស់ Google សូមចូលទៅកាន់ 

 

ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មាន

ផ្នែកនីមួយៗខាងក្រោម ពន្យល់ពីខ្លឹមសារនៃព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានរបស់យើង ក៏ដូចជាការចុះឈ្មោះ បញ្ជូន និងដំណើរការវិភាគស្ថិតិ ព្រមទាំងសិទ្ធិធ្វើមោឃភាពរបស់អ្នក។ តាមរយៈការជាវព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានរបស់យើង​ អ្នកយល់ព្រមទទួលព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មាន និងដំណើរការដែលមានចែងនៅខាងក្រោម។ 

1. មុខងារ Double opt-in និងការបើកចូល

ការចុះឈ្មោះសម្រាប់ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានរបស់យើងទាក់ទងនឹងដំណើរការដែលហៅថាដំណើរការជ្រើសចូលទ្វេដង (Double opt-in)។ មានន័យថាអ្នកនឹងទទួលបានអ៊ីមែលបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះស្នើសុំឱ្យអ្នកបញ្ជាក់ពីការចុះឈ្មោះរបស់អ្នក។ ការបញ្ជាក់នេះគឺចាំបាច់ដើម្បីការពារបុគ្គលពីករណីចុះឈ្មោះពីគណនីអ៊ីមែលរបស់អ្នកផ្សេង។ ការចុះឈ្មោះព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មាន ត្រូវបានចុះបញ្ជី ដូច្នេះជាភស្តុតាងនៃដំណើរការចុះឈ្មោះ ត្រូវបានបង្កើតឡើងស្របតាមកាតព្វកិច្ចច្បាប់។ កំណត់ត្រាទាំងនេះ រួមមានពេលវេលានៃការចុះឈ្មោះ និងការបញ្ជាក់ និងអាសយដ្ឋាន IP។ 

2. អ្នកផ្តល់សេវាកម្មបញ្ជូនចែកចាយ

ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មាន ត្រូវបានផ្ញើចេញដោយភ្នាក់ងារបន្តរបស់យើងគឺ Growing Minds, Wibautstraat 135-139, 1097 DN Amsterdam (តទៅហៅថា “អ្នកផ្តល់សេវាកម្មបញ្ជូនចែកចាយ”)។ គោលការណ៍ទិន្នន័យសម្ងាត់របស់អ្នកផ្តល់សេវាចែកចាយ អាចមើលបាននៅទីនេះ៖ https://www.cleverreach.com/de/datensicherheit/។

យោងតាមគោលការណ៍របស់ខ្លួន អ្នកផ្តល់សេវាកម្មបញ្ជូនចែកចាយ អាចប្រើប្រាស់ទិន្នន័យនេះជាទម្រង់ឈ្មោះក្លែងក្លាយ ពោលគឺមិនមានការបែងចែកដោយឡែកដល់អ្នកប្រើប្រាស់ ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាព ឬកែលម្អសេវាកម្មរបស់ខ្លួនឡើយ ឧទា. ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវបច្ចេកទេសនៃដំណើរការបញ្ជូន និងបទបង្ហាញព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មាន ឬក្នុងគោលបំណងផ្នែកស្ថិតិដើម្បីកំណត់ថាតើប្រទេសណាដែលអ្នកទទួលកំពុងស្ថិតនៅ។ ទោះយ៉ាងណា អ្នកផ្តល់សេវាកម្មបញ្ជូនចែកចាយ នឹងមិនប្រើប្រាស់ព័ត៌មានលម្អិតរបស់អ្នកទទួលព្រឹត្តិប័ត្ររបស់យើងដើម្បីទាក់ទងជាមួយអ្នកទាំងនោះដោយផ្ទាល់ ឬដើម្បីចែករំលែកទៅភាគី​ទីបីនោះទេ។

3. ទិន្នន័យការចុះឈ្មោះ 

ដើម្បីចុះឈ្មោះសម្រាប់ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានរបស់យើង អ្នកត្រូវបញ្ចូលអាសយដ្ឋានអ៊ីមែល តួនាទីការងារវិជ្ជាជីវៈ ឬការសិក្សារបស់អ្នក នាមខ្លួន នាមត្រកូល និងប្រទេសដែលអ្នករស់នៅ។ 

4. ការស្ទង់មតិ និងការវិភាគស្ថិតិ 

ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មាន មានផ្ទុកនូវប្រព័ន្ធមួយហៅថា “web beacon” ពោលគឺឯកសារទំហំភិចសែល ដែលអាចចូលដំណើរការបានដោយ សេវូបករណ៍ (server)របស់អ្នកផ្តល់សេវាកម្មបញ្ជូនចែកចាយព័ត៌មាននៅពេលព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានត្រូវបានបើក។ នៅពេលបានចូលដំណើរការ ព័ត៌មានបច្ចេកទេសដូចជាព័ត៌មានអំពីកម្មវិធីស្វែងរក និងប្រព័ន្ធរបស់អ្នក អាសយដ្ឋាន IP របស់អ្នក និងពេលវេលាដែលវាបានដំណើរការ គឺត្រូវបានបើកដំណើរការ។ ព័ត៌មាននេះត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការកែលម្អបច្ចេកទេសសេវាកម្មដោយផ្អែកលើទិន្នន័យបច្ចេកទេស ឬក្រុមគោលដៅ និងឥរិយាបថនៃការអានរបស់ពួកគេ កន្លែងដែលបានបើកចូលដំណើរការ (កំណត់ដោយជំនួយពីអាសយដ្ឋាន IP) ឬពេលវេលាដែលវាត្រូវបានចូលដំណើរការ។

ស្ថិតិដែលបានបើកដំណើរការក៏រួមបញ្ចូលនូវព័ត៌មានលម្អិតដែលកំណត់ថាតើព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានត្រូវបានបើកនៅពេល ពេលវាត្រូវបានបើក និងតំណភ្ជាប់ណាមួយដែលបានចុច។ សម្រាប់មូលហេតុបច្ចេកទេស ព័ត៌មាននេះអាចត្រូវបានកំណត់ដោយអ្នកទទួលព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មាននីមួយៗ។ ទោះយ៉ាងណា ក៏វាមិនមែនជាចេតនារបស់យើង និងអ្នកផ្តល់សេវាកម្មបញ្ជូនចែកចាយ ដើម្បីត្រួតពិនិត្យអ្នកប្រើប្រាស់ម្នាក់ៗនោះទេ។ ផ្ទុយទៅវិញការវិភាគអនុញ្ញាតឱ្យយើងកំណត់បាននូវទម្លាប់នៃការអានរបស់អ្នកប្រើប្រាស់របស់យើង និងសម្របតាមខ្លឹមសារមាតិការបស់យើង ឬបញ្ជូនមាតិកាផ្សេងៗដោយផ្អែកលើចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកប្រើប្រាស់។ 

5. មូលដ្ឋានច្បាប់

ការប្រើប្រាស់របស់អ្នកផ្តល់សេវាកម្មបញ្ជូនចែកចាយ ការរៀបចំការស្ទង់មតិ និងការវិភាគស្ថិតិក៏ដូចជាការបើកដំណើរការចុះឈ្មោះ គឺផ្អែកលើផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់យើងយោងតាមមាត្រា៦ (១) (ច), GDPR ។ យើងចាប់អារម្មណ៍នឹងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានដែលងាយស្រួល និងមានសុវត្ថិភាពដែលបម្រើទាំងផលប្រយោជន៍ធុរកិច្ច និងការរំពឹងទុករបស់អ្នកប្រើប្រាស់។ 

6. ការលុបចោល/ការធ្វើមោឃភាព 

អ្នកអាចបោះបង់បង្កាន់ដៃទទួលព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានរបស់យើងនៅពេលណាក៏បាន ពោលគឺដកការឯកភាពរបស់អ្នក។ អ្នកនឹងរកឃើញតំណភ្ជាប់មួយដែលអ្នកអាចបោះបង់ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មាននៅចុងបញ្ចប់នៃព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មាននីមួយៗ។ ប្រសិនបើអ្នកបោះបង់ការជាវព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មាននោះ ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដែលបានដំណើរការសម្រាប់ការបញ្ជូនព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មាននឹងត្រូវបានលុបចោល។ 

 

កម្មវិធី Google Tag Manager

 1. វេបសាយនេះប្រើកម្មវិធី Google Tag Manager។ សេវាកម្មនេះអនុញ្ញាតឱ្យគ្រប់គ្រងស្លាកវេបសាយតាមរយៈចំណុចប្រទាក់គ្នា (interface)។ កម្មវិធី Google Tag Manager  អនុវត្តចំពោះតែស្លាក ដោយមិនកំណត់​ Cookies និងមិនប្រមូលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួននោះទេ។ កម្មវិធី Google Tag Manager មាននាទីដំណើរការស្លាកផ្សេងទៀតដែលអាចប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន។ យ៉ាងណា កម្មវិធី ​Google Tag Manager មិនចូលប្រើទិន្នន័យនេះទេ។
 2. ប្រសិនបើបិទដំណើរការកម្រិតដែន ឬ Cookies វានឹងនៅតែមានសុពលភាពសម្រាប់គ្រប់ការតាមដានស្លាកទាំងអស់ដែលបានអនុវត្តជាមួយកម្មវិធី Google Tag Manager។

 

Facebook Connect (ការភ្ជាប់ហ្វេសប៊ុក) 

 1. ប្រសិនបើមុខងារមួយដែលហៅថា “Facebook Connect Button” ត្រូវបានដាក់នៅលើវេបសាយនេះ អ្នកនឹងអាចចូលទៅកាន់វេបសាយរបស់យើងបានដោយប្រើទិន្នន័យហ្វេសប៊ុករបស់អ្នក។ លើសពីនេះទៀត Facebook Connect អាចបញ្ចូលព័ត៌មានអំពីសកម្មភាពរបស់អ្នកនៅលើវេបសាយរបស់យើងដោយស្វ័យប្រវត្តិក្នុងប្រូហ្វាល់ហ្វេសប៊ុករបស់អ្នក។ ដូច្នេះនៅពេលអ្នកបើកប៊ូតុង អ្នកនឹងទទួលបានឱកាសដើម្បីបង្ហាញពីការយល់ព្រមចំពោះទិន្នន័យហ្វេសប៊ុករបស់អ្នកដែលកំពុងត្រូវបានចូលទៅដំណើរការ ក៏ដូចជាការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន និងសកម្មភាពនានានៅក្នុងប្រូហ្វាល់ហ្វេសប៊ុករបស់អ្នក។ ការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យបន្ថែម (ឧទា. ទំនាក់ទំនងតាមរយៈអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នក) នឹងត្រូវធ្វើឡើងដោយមានការយល់ព្រមជាមុន។
 2. សូមកត់សម្គាល់ថាហ្វេសប៊ុកទទួលបានព័ត៌មានអំពីកម្មវិធី ឬវេបសាយតាមរយៈ Facebook Connect រួមទាំងសកម្មភាពផ្សេងៗរបស់អ្នក។ ដើម្បីធ្វើបដិរូបកម្មដំណើរការតភ្ជាប់ ក្នុងករណីខ្លះហ្វេសប៊ុក អាចទទួលបានព័ត៌មានក្នុងចំនួនកំណត់មួយមុនពេលផ្តល់សិទ្ធិដល់កម្មវិធី ឬវេបសាយ។
 3. គោលបំណងនិងវិសាលភាពនៃការប្រមូលទិន្នន័យ និង ដំណើរការនិងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យបន្ថែមទៀតដោយហ្វេសប៊ុកក៏ដូចជាសិទ្ធិរបស់អ្នកក្នុងបញ្ហានេះ និងការកំណត់ជម្រើសសម្រាប់ការពារសិទ្ធិឯកជនរបស់អ្នក អាចស្វែងរកនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសការការពារទិន្នន័យក្នុង៖ https: / / www.facebook.com/policy.php ។

 

Google Analytics (ការវិភាគរបស់ Google) 

 1. សេវាកម្មតាមអនឡាញរបស់យើង ប្រើ Google Analytics ដែលជាសេវាកម្មវិភាគវេបសាយដែលផ្តល់ដោយ Google Ireland Limited, អគារ Gordon House, ផ្លូវបាររ៉ូវ, ឌុយប្លាំង ៤, អៀរឡង់ ('Google')។
 2. Google Analytics ប្រើ “Cookies” ឯកសារអត្ថបទដែលដាក់នៅលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកដើម្បីជួយវេបសាយវិភាគថាអ្នកប្រើប្រាស់ប្រើវេបសាយយ៉ាងដូចម្ដេច។ ព័ត៌មានដែលបង្កើតដោយ Cookies អំពីការប្រើប្រាស់របស់អ្នកលើវេបសាយនេះ ជាធម្មតាត្រូវបានផ្ទេរទៅកាន់សេវូបករណ៍របស់ Google (Google sever) នៅសហរដ្ឋអាមេរិក ហើយត្រូវបានរក្សាទុកនៅទីនោះ។ យ៉ាងណា ប្រសិនបើមានជនអនាមិកប្រើអាសយដ្ឋាន IP ធ្វើឱ្យសកម្មនៅលើវេបសាយនេះ  Google នឹងបង្រួញអាសយដ្ឋាន IP របស់អ្នកនៅក្នុងរដ្ឋសមាជិកនៃសហភាពអឺរ៉ុប ឬនៅក្នុងរដ្ឋផ្សេងទៀតនៃរដ្ឋភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងលើតំបន់សេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ុបជាមុន។ មានតែក្នុងករណីពិសេសប៉ុណ្ណោះដែលអាស័យដ្ឋាន IP ពេញលេញ ត្រូវបានបញ្ជូនទៅសេវូបករណ៍របស់ Google (Google sever) នៅសហរដ្ឋអាមេរិក ហើយបង្រួញនៅទីនោះ។ ក្នុងនាមប្រតិបត្តិកររបស់វេបសាយនេះ Google នឹងប្រើព័ត៌មាននេះដើម្បីវាយតម្លៃលើការប្រើប្រាស់វេបសាយរបស់អ្នកដើម្បីចងក្រងរបាយការណ៍ស្តីពីសកម្មភាពវេបសាយ និងផ្តល់ឱ្យប្រតិបត្តិកររបស់វេបសាយនូវសេវាកម្មផ្សេងទៀតដែលទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់វេបសាយ និងអ៊ីនធើណិត។ អាសយដ្ឋាន IP ដែលបញ្ជូនដោយកម្មវិធីស្វែងរករបស់អ្នកក្នុងបរិបទនៃ Google Analytics មិនត្រូវបានបញ្ចូលគ្នាជាមួយទិន្នន័យ Google ផ្សេងទៀតទេ។ អ្នកអាចបដិសេធការប្រើប្រាស់​ Cookiesដោយជ្រើសរើសការកំណត់សមស្របណាមួយនៅលើកម្មវិធីស្វែងរករបស់អ្នក ប៉ុន្តែយ៉ាងណាសូមកត់សម្គាល់ថាប្រសិនបើអ្នកធ្វើបែបនេះ អ្នកនឹងមិនអាចប្រើលក្ខណៈមុខងារទាំងអស់របស់វេបសាយនេះទេ។ អ្នកក៏អាចបិទ Google មិនឱ្យប្រមូលទិន្នន័យដែលបង្កើតដោយ Cookies និងទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់របស់អ្នកលើវេបសាយ (រួមទាំងអាសយដ្ឋាន IP របស់អ្នក) និងបិទ Google មិនឱ្យដំណើរការទិន្នន័យនេះដោយទាញយក និងដំឡើងកម្មវិធីជំនួយដែលអាចរកបាននៅ៖ https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

 

ការកំណត់គោលដៅឡើងវិញរបស់ Google ឬ “ក្រុមគោលដៅស្រដៀងគ្នា” 

 1. វេបសាយនេះប្រើឧបករណ៍កំណត់គោលដៅឡើងវិញ ឬ “ក្រុមគោលដៅស្រដៀងគ្នា” ដែលផ្តល់ជូនដោយ Google Ireland Limited, អគារ Gordon House, ផ្លូវបាររ៉ូវ, ឌុយប្លាំង ៤, អៀរឡង់ ('Google')។
 2. អ្នកអាចត្រូវបានកំណត់ជាគោលដៅដោយការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមរយៈការដាក់ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលមានលក្ខណៈបុគ្គល និងផ្អែកលើចំណាប់អារម្មណ៍នៅពេលអ្នកចូលមើលវេបសាយផ្សេងទៀតនៅក្នុង “Google Display Network (ឬ បណ្តាញបង្ហាញ Google)”។ ឧបករណ៍ “Google Remarketing” ឬ “ក្រុមគោលដៅស្រដៀងគ្នា” ប្រើ “Cookies” ប្រើឯកសារអត្ថបទដែលត្រូវបានរក្សាទុកនៅលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក និងបើកការវិភាគទៅលើការប្រើប្រាស់វេបសាយរបស់អ្នក។ ឯកសារអត្ថបទទាំងនេះត្រូវបានប្រើដើម្បីកត់ត្រាការចូលមើលរបស់អ្នក និងទិន្នន័យអនាមិកអំពីការប្រើប្រាស់វេបសាយ។ ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន មិនត្រូវបានរក្សាទុកទេ។ ប្រសិនបើអ្នកចូលមើលវេបសាយមួយផ្សេងទៀតក្នុង “Google Display Network” អ្នកអាចមើលឃើញការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលអាចយកមកពិចារណាលើផលិតផល និងតំបន់ព័ត៌មានដែលបានចូលមើលពីមុននៅលើវេបសាយរបស់យើង។
 3. អ្នកអាចការពារសេវាកម្ម “Google Remarketing” ឬ “ក្រុមគោលដៅស្រដៀងគ្នា” ដោយកំណត់កម្មវិធីស្វែងរករបស់អ្នកដើម្បីការពារការផ្ទុក Cookies។ យ៉ាងណា យើងចង់ចង្អុលបង្ហាញថាក្នុងករណីនេះអ្នកប្រហែលជាមិនអាចប្រើលក្ខណៈមុខងារទាំងអស់របស់វេបសាយនេះបានទេ។ អ្នកក៏អាចបិទ Google មិនឱ្យ ប្រមូលទិន្នន័យដែលបង្កើតដោយ Cookies និងទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់វេបសាយរបស់អ្នក និងពីការដំណើរការទិន្នន័យនេះដោយទាញយក និងដំឡើងកម្មវិធីជំនួយរបស់កម្មវិធីស្វែងរកដែលមាននៅតំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖ https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=en។ អ្នកក៏អាចបិទការប្រើប្រាស់ Cookies ដោយភាគីទីបីផងដែរ ដោយចូលទៅកាន់ទំព័របិទដំណើរការ បណ្ដាញផ្ដួចផ្ដើមផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមរយៈវេបសាយ https://optout.networkadvertising.org/ និងការអនុវត្តនូវព័ត៌មាន opt-out បន្ថែមដែលបានពិពណ៌នានៅទីនោះ។
 4. គោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់​ Google លើការកំណត់គោលដៅឡើងវិញ និងព័ត៌មានបន្ថែមអាចស្វែងរកបាននៅទីនេះ៖ https://www.google.com/privacy/ads/

 

មុខងារ Google AdWords Conversion Tracking

 1. វេបសាយនេះប្រើឧបករណ៍ “Google AdWords Conversion Tracking” ផ្តល់ជូនដោយ Google Ireland Limited, អគារ Gordon House, ផ្លូវបាររ៉ូវ, ឌុយប្លាំង ៤, អៀរឡង់ ('Google')។
 2. Google AdWords Conversion Tracking ប្រើ “Cookies” ជាឯកសារអត្ថបទដែលដាក់នៅលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកដើម្បីជួយវេបសាយវិភាគអំពីអ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងការប្រើវេបសាយនៅពេលពួកគេចុចលើផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម Google ។ Cookies មានសុពលភាពអតិបរមារយៈពេល ៩០ថ្ងៃ។ ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន មិនត្រូវបានរក្សាទុកទេ។ ដរាបណា Cookies នៅមានសុពលភាព Google និងយើងដែលជាប្រតិបត្តិករវេបសាយអាចមើលឃើញថាអ្នកបានចុចលើផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មហើយឈានដល់ទំព័រគោលដៅជាក់លាក់មួយ (ឧទា. ទំព័របញ្ជាក់បញ្ជាទិញ ការចុះឈ្មោះព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មាន)។ Cookies ទាំងនេះ មិនអាចត្រូវបានតាមដាននៅលើវេបសាយជាច្រើនទៀតដោយអ្នកចូលរួម AdWords ផ្សេងគ្នាទេ។ Cookies បង្កើតស្ថិតិបម្លែងនៅក្នុង “Google AdWords”។ ស្ថិតិទាំងនេះកត់ត្រាចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់ដែលបានចុចលើផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់យើងមួយ។ វាក៏រាប់ចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់ដែលបានទៅដល់ទំព័រគោលដៅដែល “ស្លាកបម្លែង (conversion tag)” ភ្ជាប់ជាមួយ។ យ៉ាងណា ស្ថិតិទាំងនេះមិនមានទិន្នន័យដែលកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកបានទេ។
 3. អ្នកអាចបិទ Cookies មិនឱ្យរក្សាទុកនៅលើថាសរឹងរបស់អ្នកបានដោយជ្រើសរើស “do not accept cookies” ក្នុងការកំណត់កម្មវិធីស្វែងរករបស់អ្នក (នៅក្នុង MS Internet Explorer ក្រោម “Tools > Internet Options > Privacy > Settings'; in Firefox under 'Tools > Settings > Privacy > Cookies”)។ យ៉ាងណាក្ដី យើងចាំបាច់ត្រូវបញ្ជាក់ថាក្នុងករណីនេះអ្នកនឹងមិនអាចប្រើលក្ខណៈមុខងារទាំងអស់នៃវេបសាយនេះបានពេញលេញអស់នោះទេ។
 4. តាមរយៈការប្រើប្រាស់វេបសាយនេះអ្នកយល់ព្រមដំណើរការទិន្នន័យដែលប្រមូលព័ត៌មានអំពីអ្នកដោយ Google តាមលក្ខណៈ និងគោលបំណងដែលបានចែងខាងលើ។
 5. សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីរបៀបដែល Google ប្រើទិន្នន័យបម្លែង និងលើគោលការណ៍ភាពឯកជនរបស់ Google សូមចូលទៅកាន់៖ https://support.google.com/adwords/answer/93148?ctx=tltp, https://policies.google.com/privacy?gl=en
   

មុខងារ Google Web Fonts​ (ពុម្ពអក្សរវេបសាយ​ Google)

ដើម្បីធានាថាពុម្ពអក្សរដែលបានប្រើនៅលើវេបសាយនេះមានលក្ខណៈឯកសណ្ឋាន វេបសាយនេះ ប្រើមុខងារ “'Web Fonts” ដែលផ្តល់ដោយ Google។ នៅពេលអ្នកចូលទៅកាន់ទំព័រមួយនៅលើវេបសាយរបស់យើង កម្មវិធីស្វែងរករបស់អ្នកនឹងបញ្ចូលពុម្ពអក្សរវេបសាយដែលចាំបាច់ទៅក្នុងកន្លែងលាក់កម្មវិធីស្វែងរករបស់អ្នកដើម្បីបង្ហាញអត្ថបទ និងពុម្ពអក្សរបានត្រឹមត្រូវ។

ដើម្បីធ្វើបែបនេះ កម្មវិធីស្វែងរករបស់អ្នក ត្រូវតែបង្កើតការភ្ជាប់ជាមួយសេវូបករណ៍របស់ Google។ ជាលទ្ធផល Google នឹងដឹងថាអាសយដ្ឋាន IP របស់អ្នក ត្រូវបានប្រើដើម្បីចូលមើលវេបសាយរបស់យើង។ ការប្រើប្រាស់ Google Web Fonts គឺផ្អែកលើចំណាប់អារម្មណ៍របស់យើងក្នុងការបង្ហាញមាតិកាអនឡាញរបស់យើងបែបឯកសណ្ឋាន និងទាក់ទាញ។ យោងតាមមាត្រា៦ ផ្នែកទី១ ចំណុច ច, GDPR នេះគឺជាផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់។

ប្រសិនបើកម្មវិធីស្វែងរករបស់អ្នកមិនស្គាល់ពុម្ពអក្សរវេបសាយ នោះវានឹងប្រើពុម្ពអក្សរស្តង់ដារដែលដំឡើងនៅលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមនៅលើ Google Web Fonts សូមមើលតំណភ្ជាប់នេះ៖ https://developers.google.com/fonts/faq និងពិគ្រោះជាមួយគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់ Google តាមរយៈ៖ https://policies.google.com/privacy?hl=en។ 

 

YouTube

 1. យើងប្រើ YouTube សម្រាប់ការបញ្ចូលវីដេអូ។ វីដេអូត្រូវបានភ្ជាប់នៅក្នុងមុខងារការពារទិន្នន័យដែលបានពង្រីក។
 2. វេបសាយ YouTube ប្រើប្រាស់​ Cookies ដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានអំពីអ្នកប្រើប្រាស់វេបសាយរបស់ខ្លួន។ ក្នុងចំណោមផ្សេងទៀត វេបសាយ YouTube ប្រើវាដើម្បីប្រមូលស្ថិតិវីដេអូដើម្បីការពារការក្លែងបន្លំ និងកែលម្អឱ្យកាន់តែមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់។
 3. នៅពេលប្រើ YouTube ការភ្ជាប់មួយនឹងត្រូវបង្កើតឡើងជាមួយបណ្តាញ Google DoubleClick។ ការចាប់ផ្តើមវីដេអូអាចបង្កឱ្យមានដំណើរការទិន្នន័យបន្ថែម។ យើងមិនមានឥទ្ធិពលធ្វើអ្វីបានទៅលើរឿងនេះទេ។
 4. សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីឯកជនភាពនៅលើ YouTube សូមមើលគោលការណ៍ ឯកជនភាពរបស់​ YouTube នៅ៖ https://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube

 

មុខងារ DoubleClick

 1. Doubleclick ដោយហ្គូហ្គោលគឺជាសេវាកម្មដែលផ្តល់ជូនដោយ Google Ireland Limited, អគារ Gordon House, ផ្លូវបាររ៉ូវ, ឌុយប្លាំង ៤, អៀរឡង់ ('Google')។
 2. មុខងារ Doubleclick ដោយ Google ប្រើ Cookies ដើម្បីបម្រើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នក។ កម្មវិធីស្វែងរករបស់អ្នក ត្រូវបានផ្តល់លេខសម្គាល់ខ្លួន (ID) ដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មណាមួយបានបង្ហាញនៅក្នុងកម្មវិធីស្វែងរករបស់អ្នក ហើយការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មណាមួយត្រូវទាញមក។ ​Cookies មិនមានព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនទេ។ ការប្រើប្រាស់ DoubleClick វិញ Cookies អនុញ្ញាតឱ្យតែ Google និងវេបសាយដៃគូរបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះដែលអាចបម្រើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដោយផ្អែកលើការចូលមើលវេបសាយពីមុន ឬវេបសាយផ្សេងទៀតរបស់យើងនៅលើអ៊ីនធើណិត។ ព័ត៌មានដែលបង្កើតដោយ Cookies ត្រូវបានបញ្ជូនដោយ Google ទៅកាន់សេវូបករណ៍នៅសហរដ្ឋអាមេរិក ដើម្បីធ្វើការវិភាគនិងរក្សាទុកនៅទីនោះ។ ទោះជាកាលៈទេសៈណាក៏ដោយ Google មិនផ្គូផ្គងទិន្នន័យរបស់អ្នកជាមួយទិន្នន័យផ្សេងទៀតដែលប្រមូលដោយ Google ឡើយ។
 3. តាមរយៈការប្រើប្រាស់វេបសាយរបស់យើង អ្នកយល់ព្រមដំណើរការទិន្នន័យអំពីអ្នកដោយ Google និងរបៀបនៃការដំណើរការទិន្នន័យដូចបានពិពណ៌នាខាងលើក៏ដូចជាគោលបំណងមានឈ្មោះ។
 4. អ្នកអាចបដិសេធចំពោះការប្រើប្រាស់ Cookies ដោយជ្រើសរើសការកំណត់សមស្របណាមួយនៅលើកម្មវិធីស្វែងរករបស់អ្នក។ អ្នកក៏អាចបិទ Google មិនឱ្យប្រមូលទិន្នន័យដែលបង្កើតដោយ Cookies និងទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់វេបសាយរបស់អ្នក និងពីដំណើរការទិន្នន័យនេះដោយទាញយក និងដំឡើងកម្មវិធីជំនួយរបស់កម្មវិធីស្វែងរកដែលមាននៅតំណភ្ជាប់ខាងក្រោម “Extension for DoubleClick deactivation”។
 5. សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពី DoubleClick ដោយ Google និងឯកជនភាពសូមចូលទៅកាន់៖ https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en

 

Facebook Custom Audience (អ្នកចូលតាមហ្វេសប៊ុក) 

 1. វេបសាយរបស់យើងប្រើមុខងារ Facebook Website Custom Audiences ហើយបានបញ្ចូលនូវមុខងារហៅថា Facebook pixel (ភិចសែលហ្វេសប៊ុក)។
 2. ភិចសែលនេះត្រូវបានប្រើដើម្បីប្រមូលព័ត៌មាននាមក្លែងអំពីការប្រើប្រាស់វេបសាយនេះ (ឧទា. ព័ត៌មានអំពីមាតិកាដែលបានមើល)។ ទិន្នន័យដែលបញ្ជូនដោយភិចសែល អាចត្រូវបានប្រើដើម្បីកំណត់គោលដៅរូបអ្នកផ្ទាល់នៅលើហ្វេសប៊ុកតាមរយៈផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មជាលក្ខណៈបុគ្គល ប្រសិនបើអ្នកមានគណនីហ្វេសប៊ុក។
 3. សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីវិសាលភាព និងគោលបំណងនៃការប្រមូលទិន្នន័យ សូមមើលគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់ហ្វេសប៊ុកនៅ៖ https://www.facebook.com/privacy/explanation។ អ្នកអាចបិទការប្រមូលទិន្នន័យនៅពេលណាមួយតាមតំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖ https://www.facebook.com/help/769828729705201/

 

គោលការណ៍ Cookies

ព័ត៌មាន​ទូទៅ 

 1. Cookies គឺជាឯកសារតូចៗ ឬប្រភេទព័ត៌មានផ្ទុកទិន្នន័យផ្សេងទៀតដែលបញ្ជូនដោយសេវូបករណ៍វេបរបស់យើង ឬសេវូបករណ៍វេបរបស់ភាគីទីបីទៅកាន់កម្មវិធីស្វែងរកវេបសាយរបស់អ្នកដែលជាកន្លែងផ្ទុកទិន្នន័យទាំងនោះសម្រាប់ទាញយកមកប្រើនៅពេលក្រោយ។
 2. ប្រសិនបើអ្នកមិនចង់ឱ្យ Cookies ផ្ទុកនៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក អ្នកនឹងត្រូវស្នើសុំឱ្យបិទជម្រើសឆ្លងឆ្លើយនៅក្នុងការកំណត់ប្រព័ន្ធកម្មវិធីស្វែងរករបស់អ្នក។ Cookies ដែលបានរក្សាទុក អាចត្រូវបានលុបនៅក្នុងការកំណត់ប្រព័ន្ធនៃកម្មវិធីស្វែងរក។ ការបដិសេធ Cookies អាចនាំឱ្យឈានដល់ការកំហិតប្រតិបត្តិការនៃសេវាកម្មអនឡាញនេះ។

 

ជម្រើសជំទាស់បដិសេធផ្សេងៗ 

អ្នកអាចជំទាស់បដិសេធការប្រើប្រាស់ cookies ដែលត្រូវប្រើក្នុងគោលបំណងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម និងដើម្បីវាស់វែងទៅដល់តាមរយៈ៖

 1. ទំព័របិទ Network Advertising Initiative៖ https://optout.networkadvertising.org/
 2. វេបសាយអាមេរិក៖ https://www.aboutads.info/choices
 3. វេបសាយអឺរ៉ុប៖ https://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices 

 

ការផ្លាស់ប្តូរសេចក្តីប្រកាសទិន្នន័យសម្ងាត់នេះ

 1. យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរសេចក្តីប្រកាសទិន្នន័យសម្ងាត់នេះទាក់ទងនឹងដំណើរការទិន្នន័យដើម្បីឱ្យស្របទៅនឹងការផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាពប្រែប្រួលផ្លូវច្បាប់ ការប្តូរសេវាកម្មអនឡាញរបស់យើង ឬក្នុងការដំណើរការទិន្នន័យ។
 2. ដោយការទាមទារឱ្យមានការឯកភាពពីអ្នកប្រើប្រាស់ ឬប្រសិនបើផ្នែកនៃសេចក្តីប្រកាសទិន្នន័យសម្ងាត់ មានបទប្បញ្ញត្តិទាក់ទងនឹងទំនាក់ទំនងកិច្ចសន្យារបស់យើងជាមួយអ្នក ការកែប្រែទាំងឡាយនឹងត្រូវធ្វើឡើងដោយមានការយល់ព្រមពីអ្នក។
 3. យើងស្នើសុំឱ្យអ្នកត្រៀមទទួលនូវការជូនដំណឹងជាទៀងទាត់អំពីមាតិកានានានៃសេចក្តីប្រកាសទិន្នន័យសម្ងាត់របស់យើង។

© 2018  www.four-paws.org
All rights reserved – FOUR PAWS International, Vienna

Search