បរិច្ចាគ
ឆ្កែនៅក្នុងទ្រុងមួយនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍

លិខិតចំហផ្ញើជូនរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 

អ្នកមានសិទ្ធិស្វ័យសម្រេច ត្រូវចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងការជួញដូរ 

5.6.2020

ក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងប្រឆាំងនឹងការជួញដូរ យើងក្នុងនាមផ្នែកមួយនៃអង្គការ Asia for Animals Coalition បានសរសេរលិខិតមួយផ្ញើជូននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្នុងខែឧសភា ដោយបានគូសបញ្ជាក់ពីហានិភ័យនានាដែលបង្កឡើងតាមរយៈការជួញដូរសាច់ឆ្កែ និងឆ្មា និងតម្រូវការស្នើសុំឱ្យបញ្ឈប់ជំនួញនេះ ព្រោះវាមិនត្រឹមតែអាចជួយសត្វឱ្យរួចផុតពីភាពព្រៃផ្សៃនោះទេ ថែមទាំងជួយយើងឱ្យរួចផុតពីផលវិបាកនៃគ្រោះមហន្តរាយធ្ងន់ធ្ងរនាអនាគតផងដែរ។

សារលិខិតនៅខាងក្រោមនេះ។

Open letter to his Excellency Samdech Techo Hun Sen Prime Minister of Cambodia

Open letter to his Excellency Samdech Techo Hun Sen Prime Minister of Cambodia

The Threat of the Dog Meat Trade to Cambodia

លិខិតផ្ញើជូននាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

លិខិតផ្ញើជូននាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ការគំរាមកំហែងរបស់សាច់ឆ្កែធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅកម្ពុជា

ឆ្កែនៅក្នុងទ្រុងមួយនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍

អ្វីដែលអ្នកអាចធ្វើបា នដើម្បីបញ្ឈប់ការជួញដូរសាច់ឆ្កែ


អានបន្ថែម 

Search